Days Inn & Suites Logan

447 N Main St, Logan, UT 84321